Opći uvjeti najma plovila

Opći uvjeti najma plovila Jedrenje u Hrvatskoj

Najamnina i plaćanje

Najamnina uključuje: pristojbu za plovilo i njegovo korištenje tijekom razdoblja navedenog u ugovoru. Najamnina ne uključuje: troškove goriva, boravišne pristojbe niti vez izvan domicilne marine. Plovilo ce se dati na korištenje cisto te osposobljeno za uporabu s napunjenim spremnicima za gorivo i vodu. Vraćanje plovila vrši se pod istim uvjetima. Unajmljeno plovilo sa svom opremom moći ce se  koristiti  nakon izvrsenog placanja i to :

  • 50% najamnine unutar 5 (pet) dana od potpisivanja ugovora
  • 50% najamnine najkasnije 4 (četiri) tjedna prije početka najma

Ukoliko plaćanje nije izvršeno do navedenih datuma, najmodavac ima pravo otkazati ugovor/rezervaciju te plovilo iznajmiti trećoj strani.

Jamčevina 

Jamčevina se polaze u   marini od strane unajmitelja prilikom preuzimanja  plovila, gotovinom ili kreditnom karticom. Jamčevina ce biti vraćena u cijelosti ukoliko nije utvrđeno oštećenje ili nedostatak na plovilu ili na opremi  prilikom povrata plovila najmodavcu.

U slučaju gubitka ili  oštećenja opreme, pojedinih dijelova plovila ili plovila u cijelosti, najmodavac ce zadržati iznos (dio ili jamčevinu u cijelosti) koji odgovara vrijednosti popravaka, nabavke i kupovine opreme ili određenog dijela plovila. U slučaju da nanesena šteta ima za posljedicu nemogućnost daljnjeg iznajmljivanja plovila, najmodavac ima pravo zadržati dio koji bi odgovarao gubitku profita.

Obveze najmodavca

Najmodavac je obavezan predati unajmitelju na korištenje potpuno  čisto i suho plovilo u ispravnom stanju a punim  spremnicima goriva i vode te u dogovoreno vrijeme na dogovorenom mjestu. Ukoliko iz bilo kojeg razloga najmodavac nije ispunio gore navedene obveze, unajmitelj ima pravo tražiti povrat iznosa najamnine za one dane koje nije koristio  plovilo. Isto tako, ako najmodavac nije u stanju staviti plovilo na raspolaganje na ugovorenom mjestu unutar 24 sata od ugovorenog vremena primopredaje, ili staviti na raspolaganje drugo plovilo barem sličnih ili boljih karakteristika, unajmitelj ima pravo odustati od najma i zahtijevati povrat cijelog iznosa najamnine za onoliko dana koliko nije imao plovilo na raspolaganju. Unajmitelj može potraživati samo iznos najamnine, sva ostala prava  na naknadu  su isključena. U slučaju oštećenja ili kvara plovila ili  njegove opreme nastale normalnim prirodnim trošenjem plovila, unajmitelj je dužan odmah izvijestiti najmodavca te je on dužan otkloniti oštećenje/kvar nakon što je o istom obaviješten. Ukoliko najmodavac ukloni kvar unutar 24 sata, unajmitelj nema pravo tražiti nikakvu naknadu.

Preuzimanje i povrat plovila

Unajmitelj će preuzeti plovilo u dogovoreno vrijeme na dogovorenom mjestu. Prilikom preuzimanja plovila unajmitelj je obavezan provjeriti stanje istog, kao i njegove opreme na osnovu popisa inventara. Eventualne prigovore potrebno je iznijeti prije početka navigacije, a nedostatci koji nisu primijećeni prilikom preuzimanja plovila  ne daju pravo unajmitelju na sniženje najamnine. Najmodavac zadržava pravo da ne preda plovilo ukoliko smatra da unajmitelj nije osposobljen iz bilo kojeg razloga koristiti se istim ili da odredi skipera koji će upravljati plovilom te uslugu posebno naplati. Ukoliko unajmitelj ne preuzme plovilo unutar 48 sati, najmodavac ima pravo raskinuti ugovor.

Prilikom povrata plovila inventar naveden u popisu stvari / inventara treba ponovo provjeriti i utvrditi da su i plovilo i oprema u dobrom stanju. Unajmitelj je dužan vratiti plovilo čisto i uredno bez posade i njihove osobne prtljage na ugovorenom mjestu najkasnije do isteka vremena navedenog u ugovoru o najmu, uključujući fizičku primopredaju u trajanju od jednog sata.

Slijedom navedenog preporučuje se vratiti plovilo u ugovorenu marinu večer prije nego što je navedeno u ugovoru o najmu.  Ukoliko je plovilo vraćeno kasnije nego što je navedeno u ugovoru o najmu, unajmitelj je dužan platiti sljedeće troškove.

  • za kašnjenje do tri sata iznos dnevnog najma
  • za kašnjenje vise od tri sata iznos trodnevnog najma uključujući i sve ostale troškove    

Kašnjenje ne može biti opravdano lošim vremenskim uvjetima

Obveze unajmitelja

Nakon preuzimanja plovila, unajmitelj ce snositi sve troškove dnevnog veza u luci ili marini, troškove goriva, ulja, vode, čišćenja i ostalih potreba, kao i otklanjanje svih oštećenja i  kvarova  do kojih može doći za vrijeme najma, a koji nisu rezultat normalnog prirodnog trošenja plovila. Unajmitelj se obavezuje ploviti unutar Hrvatskih teritorijalnih voda. Unajmitelj se obvezuje poštovati carinska i druga pravila i propise, paziti na plovilo i njegovu opremu te upravljati njime pažljivo u skladu s dobrom pomorskom praksom i ploviti samo za vrijeme sigurnih vremenskih uvjeta i dobre vidljivosti.

Unajmitelj  ili skiper izjavljuje da posjeduje sve potrebne vještine za upravljanje plovilom, da posjeduje važeću dozvolu potrebnu za upravljanje unajmljenim plovilom na otvorenom moru i certifikat za  rukovanje radio uređajem koji trebaju biti predočeni najmodavcu.

Unajmitelj se obavezuje i izjavljuje da plovilo neće dati u podnajam trećoj osobi, da neće sudjelovati u regatama ili utrkama, da neće koristiti plovilo u poslovne svrhe, profesionalni ili noćni ribolov, te da neće ploviti noću u nesigurnim  vremenskim uvjetima. Broj osoba mora odgovarati popisu posade. Unajmitelj preuzima na sebe odgovornost od posljedica nepoštivanja svojih obveza.

U slučaju nesreće ili oštećenja plovila ili njegove opreme za vrijeme putovanja unajmitelj  je obavezan izvijestiti najmodavca bez odgode. Unajmitelj je dužan izvijestiti najmodavca ili nadležne vlasti u slučaju  nestanka plovila ili opreme, u slučaju da daljnja plovidba nije moguća, u slučaju da je plovilo oduzeto  ili ako je daljnja plovidba zabranjena od strane države ili neke treće osobe.

Smještaj kućnih ljubimaca na plovilu (pasa, mačaka, ptica i sl.) nije dozvoljen osim uz prethodni dogovor.

Unajmitelj je obavezan voditi dnevnik, dnevno provjeravati količinu ulja u motoru i brinuti o jedrima.

Odgovornost unajmitelja

Za štetu nastalu radnjama i propustima unajmitelja, a za koju je najmodavac odgovoran trećoj osobi, unajmitelj je obavezan nadomjestiti štetu najmodavcu u cijelosti, bez obzira na to je li riječ o materijalnim ili pravnim troškovima kao posljedica takvih propusta i radnji. Unajmitelj je izričito odgovoran za plovilo u slučaju službene zaplijene istog, izazvane nedoličnim i ilegalnim radnjama prilikom korištenja plovila.

Unajmitelj  je dužan platiti sve troškove za učinjene propuste za koje bi najmodavac mogao krivično ili financijski odgovarati. U slučaju štete ili nesreće unajmitelj je obvezan napisati odgovarajuće izvješće te o tome obavijestiti nadležna tijela (lučku upravu, policiju, liječnike) i  najmodavca u slučaju nestanka plovila, nemogućnosti upravljanja plovilom, kao i u slučaju kada državni organi ili treće osobe otmu ili zaplijene (konfisciraju) plovilo ili  zabrane plovidbu.

Osiguranje

Osiguranje je određeno uvjetima dogovorenim  od stane osiguravajuće kuće koja osigurava plovilo. Plovilo  je osigurano kasko i za štete protiv trećih osoba. Oštećenja pokrivena osiguranjem koja nisu odmah prijavljena ili najmodavcu ili osiguravajućoj kući neće biti pokrivena  policom osiguranja. U tom slučaju unajmitelj je osobno odgovoran za svu štetu kao rezultat nepravovremenog prijavljivanja iste.  

Osiguranje pokriva sve štete uzrokovane lošim vremenskim uvjetima ili ostalim prirodnim nepogodama, ali ne i namjerno učinjena oštećenja. Stoga unajmitelj snosi troškove takvih oštećenja koji nisu ograničeni jamčevinom. Šteta na jedrima ili na motoru nastala uslijed nedostatka ulja nije pokrivena osiguranjem. Unajmitelj snosi sve troškove nastale prilikom ovakvih oštećenja. Oštećenja jedara te oštećenja motora uzrokovana niskom razinom ulja u motoru nisu pokrivena osiguranjem. Unamitelj snosi troškove za takva oštećenja. 

Odustanak od najma

Ukoliko unajmitelj iz bilo kojeg razloga odustane ili ne može započeti s najmom  plovila, slobodan je pronaći drugog unajmitelja (uz prethodni pristanak najmodavca). Ukoliko unajmitelj ne pronađe drugog unajmitelja, najmodavac ce zadržati:

  • 50% najamnine jer se od najma odustalo do mjesec dana prije početka najma plovila
  • 100% najamnine ukoliko se od najma odustalo unutar mjesec dana prije početka najma

Ukoliko je do odustajanja došlo iz objektivnih razloga (smrt člana obitelji, teške ozlijede, rat ili dr.), preuzeti depozit neće biti vraćen, no najmodavac će dati plovilo na korištenje Unajmitelju unutar drugog slobodnog vremenskog razdoblja u istoj sezoni.

Pritužbe

Eventualne pritužbe prilikom povrata plovila bit će prihvaćene samo u pisanom obliku te ukoliko su potpisane od osobe ovlaštene od strane najmodavca.

Arbitraža

U slučaju spora proizašlog iz ovog ugovora koji ne može biti riješen sporazumno, stranke ugovaraju nadležnost Suda u Splitu.

Zatražite ponudu